DİSİPLİNLERARASI AKADEMİK TURİZM DERGİSİ

Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi
(Journal of Multidisciplinary Academic Tourism)
ISSN: 2645-9078
Başlangıç:  2016
Periyot:  Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Yusuf Karakuş
Editör: Bekir bora Dedeoğlu
Etki Değeri:
Kapsam: Disiplinlerarası bir özellik taşıyan Jomat, turizm, rekreasyon, gastronomi, ağırlama, turizm rehberliği, turizm işletmeciliği, otelcilik ve ilgili diğer alanlarda çalışmaları kabul etmektedir.
Tarandığı Diğer Dizinler: Asos Index, DRJI, Journal Factor, ResearchBib, Open Access Library, Academic Keys, Sparc Indexing, Infobase Index, CiteFactor.